Kategoriler
Arabulucu

Online Arabuluculuk Toplantısı

Ülkemizi de etkileyen covıd 19 salgın süreci, daha önce akla gelmeyen birçok konuyu düşünmemizi gerektirdi.

Her şeyden önce, bu salgın sürecinde halk sağlığının korunması birinci önceliktir; devlet tarafından bir dizi tedbirler alınmış ve aktif olarak uygulanmıştır.

Bu önlemler kamu ve bireysel sağlığın korunması için alınmakla birlikte; uygulama alanının genişliği, süresi, ekonomik ve hukuki etkileri açısından önemli sonuçlar ortaya koyma potansiyeline sahiptir. Bu somut durumun arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözüm yöntemlerine (gönüllü ve dava arabuluculuğu uygulamaları) olan ihtiyacı artıracağı düşünülmektedir.

Bu noktada “yeni normal ” olarak ifade edilen süreç, toplumun tüm kesimlerini ve olağan süreçleri etkileme potansiyeline sahiptir. Bu noktada arabulucular; arabuluculuk süreçlerine ilişkin süreçleri pratik, hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütebilecek; birçok konuda yaşanan dijitalleşme eğilimi gibi arabuluculuk süreçlerinin dijitalleştirilmesi ihtiyacı ve arabulucuların teknoloji kullanımının artması ortaya çıkmıştır.

Arabuluculuk sürecinin gönüllü bir süreç olması, esnekliği ve yeniliklere açık yapısı, uyuşmazlık konusu tarafların ihtiyaçlarını yargı süreçlerinin yavaş ilerleyen aşamalarına kıyasla çok proaktif bir şekilde karşılama potansiyelini ve başarısını ortaya koymaktadır.
Kategoriler
Arabulucu

Pandemi Nedeniyle Kira – Kiracı Anlaşmazlığı

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Covıd19 hastalığı salgını, daha önce hiç akla gelmeyen birçok sorunu beraberinde getirmiştir.

Öncelikle bu salgın süreçte halk sağlığının korunması birinci önceliktir; devlet tarafından aktif önlemler alınmış ve etkin bir şekilde uygulanmıştır.

Her ne kadar bu önlemler toplumun ve bireyin sağlığını koruma motivasyonu ile alınsa da; uygulama alanının genişliği, süresi ve etkileri açısından önemli ekonomik ve hukuki sonuçları da ortaya koymuştur.

Bu noktada “yeni normal” olarak ifade edilen bir süreçten geçmekte olduğumuz ve bir adım daha ileri giderek en azından bir süreliğine eskisi gibi olmayacağı aşikardır. Bu bakımdan toplumun tüm kesimlerini etkileme potansiyeline sahip ve kendi içinde çeşitli belirsizlikler taşıyan bir süreç içinde olmamız somut bir gerçekliktir.

Alınan önlemlerin başta işçi-işveren, satıcı-alıcı, sahip-kiracı ilişkileri olmak üzere birçok alanda etkili olması kaçınılmaz olarak ekonomik ve hukuki sorunlara yol açacaktır.

Salgın hastalığın hukuki ilişkilere etkisi bakımından Kanunda “mücbir sebep“, “öngörülemeyen ve direnilemeyen, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işleyişi dışında gerçekleşen, kesinlikle ve kaçınılmaz olarak genel bir davranış veya borç normunun ihlaline yol açan olağanüstü olay” olarak tanımlanmaktadır. Salgını “mücbir sebep” kapsamında “doğal afetler gibi depremler, seller, yangınlar, salgın hastalıklar” ve yargının bu konuda dava süreçlerine getirilecek uyuşmazlıkları nasıl yorumlayacağı belirsizdir.

Salgın nedeniyle yargıya zorunlu mola verilmesi, bu sürecin etkileri sonucu gelişen birçok yeni anlaşmazlık için sonuç arayan avukatlar ve şahıslar ve sistem açısından çok verimli olamıyor.

Kategoriler
Arabulucu

Arabuluculuk Tahkim Merkezi

Tahkim görevleri, tarafların hak ve yasalarına uygun olarak, güvene dayalı bir anlayışla tarafsız bir şekilde gerçekleştirilir. Uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, ülkemizde bir süredir başarıyla uygulanmaktadır. Anlaşmazlığı daha kısa sürede ve daha az masrafla çözmek, her iki tarafın da memnuniyetini sağlayarak, mahkemeye getirmeden, sadece tarafların uzun yargılama süreçleri tarafından yıpranmasını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda mahkemelerin iş yükünü azaltarak daha etkili ve verimli bir şekilde hizmet edecektir. Hepimizin bildiği gibi, arabuluculuk dostça bir çözümdür, ilişkilerin bozulmasını önler ve kırık ilişkileri geliştirir. Öte yandan, yargılama sonucunda alınan kararlar mevzuata uygun olmakla birlikte, bazen bir tarafı bazen her iki tarafı da tatmin etmemekte ve kararın uygulanmasında bazı sorunlar oluşmaktaydı. Arabuluculuk yoluyla varılan anlaşma, taraflar arasında karşılıklı rızayı sağladığı için sosyal barışa da büyük ölçüde hizmet etmektedir.

Değişen dünyada, anlaşmazlık sayısının hızla arttığını görüyoruz. Bunun nedeni, elbette, ekonomik gelişme, köyden şehre göç ve insanların her geçen gün hak arama konusundaki farkındalığının artmasıyla birlikte, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada dosya sayısı artmaktadır. Dosya sayısı arttıkça, yeni adliyeler inşa etmek ve yeni mahkemeler kurmak elbette bir çözümdür, ancak asıl önemli olan burada mahkemeye gelecek dosya sayısını azaltmak ve insanların sorunlarının barışçıl bir şekilde çözülebileceği arabuluculuk ve tahkim gibi dostça çözüm yöntemlerinin geliştirilmesini desteklemektir. Temmuz 2021’de tüketici hakları arabuluculuğa dahil edildi. Esasen, anlaşmaya ve uzlaşmaya çok uygun bir toplumuz. Temel beklentimiz, arabuluculuk toplum, iş dünyası  ve işveren tarafından bilinmelidir.

Alanya Arabulucu avukatlar
Alanya Arabulucu avukatlar

Arabuluculuğun faydaları toplum tarafından görülmeye başlandı. Tahkim ve arabuluculuk aslında kültürümüzde var. Önceden insanlar arasında anlaşmazlık olduğunda, ticari olsun ya da diğer konularda; yaşlılarımız ne derlerse, kabul edilirdi. Ticaretin ulusal ve uluslararası boyutlara ulaşması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme yoluyla çözülmesine yol açmıştır. 2012 yılında hukuk sistemimize giren ‘arabuluculuk merkezi`, dünyada 150 ülkede uygulanmaktadır.  Anlaşmazlıkların giderilmesi için  tahkim ve arabuluculuk Merkezi kurulmasına başlanmıştır. İş dünyasındaki tüm anlaşmazlıkların yargı yoluyla çözülmesi adliyelerin yükünü artıyordu. Kısa sürede daha adil ve şeffaf bir uzlaşma zemini oluşturduk. Uzun süredir devam eden ticari davaların zamanını ve maliyetini azaltan ve uzlaşmayı ve anlayışı hakim kılan bir yaklaşımı destekleyen bu sisteme sahibiz. Zaman, iş hayatındaki en önemli sermayedir. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı Sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme önemli ve değerlidir, bir ülkede güçlü adalet duygusu ve güven varsa , o kadar güçlü ekonomi oluşur. 

 Arabuluculuk görüşmeleri “gizlilik ilkesi” ile gerçekleştirileceğinden, ticari itibarın korunması bu sistemin en büyük avantajlarından biridir. Anlaşmazlıkları adil, tarafsız, hızlı ve doğru bir şekilde çözmek için, tüm iş adamlarımız iş ve ticari anlaşmazlıklarında tahkim ve arabuluculuk sisteminden yararlanmalıdır.

Kategoriler
Arabulucu

Arabuluculuk Davet Mektubu

Taraflar birlikte ve doğrudan Arabulucuyu seçebilir.

Taraflar, arabuluculuk yöntemine önceden ayrı bir anlaşma yaparak veya ana sözleşmeye “arabuluculuk” şartı ekleyerek karar verebilirler. Bu sözleşme veya koşulda, arabulucu olarak kimin hareket edeceği veya arabulucunun anlaşmazlık durumunda tarafların birlikte seçileceği veya seçimin başka bir kişi veya kuruma bırakılacağı önceden kararlaştırılabilir. Her halükarda, arabulucu seçimi üzerine gerekli hazırlıkları önceden yapmalı, her iki tarafı da ayrıntılı olarak dinlemeli ve taleplerini birlikte değerlendirmelidir. Bu bağlamda, Taraflardan biri doğrudan diğer tarafı arabuluculuğa davet edebilir ve bu sürecin başlatılmasını talep edebilir. Doğrudan ve karşılıklı iletişim mümkün değilse, davet yazılı olarak yapılabilir. (Arabuluculuk davet mektubu örneği için tıklayınız)

Kendi Avukatınız Arabuluculuk Tavsiyesi Yapabilir.
Arabulucuya başvurma önerisi taraf avukatından da gelebilir. Çünkü müvekkilin anlaşmazlığı kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde çözmesi için en uygun yolun belirlenmesi, avukatın görevine dahil olduğu kabul edilir. Arabulucu Ücreti mahkeme masraflarından daha uygun olduğundan, müvekkil bu konuda teşvik edilebilir. (Avukatlık Hukuku Madde 2)

Süreç, müvekkilin ve diğer tarafın kabulü ile başlatılırsa, avukat, duruşmada olduğu gibi, tarafla veya tek başına müzakerelere katılabilir. (huak Madde 8)

Avukat aynı zamanda kayıtlı bir arabulucu ise, anlaşmazlığa arabulucu olarak katılmak da mümkündür. Bununla birlikte, tarafsızlık ilkesinin hassasiyeti nedeniyle, aynı zamanda arabulucu olan tarafın avukatının anlaşmazlığı başka bir arabulucuya yönlendirmesi tercih edilir. Çünkü arabuluculuk sürecinde, bir avukatın kimliğinin baskın hale gelmesi durumunda, arabulucu kimliği zarar görebilir, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal ederek süreç tehlikeye girebilir ve güç dengesi bozulabilir.

En başından beri, arabulucu bu konuda taraflara ayrıntılı bilgi vermeli, güven aşılamalı ve en önemlisi arabuluculuk görevini tamamen tarafsız bir şekilde yerine getirebileceğine inandırmalıdır. Her iki taraf da Taraflardan birinin avukatının (aynı zamanda arabulucu olan) veya arabulucuların siciline kayıtlı başka bir avukatın bu anlaşmazlığa arabulucu olarak katılmasını istiyorsa, söz konusu avukat daha sonra aynı anlaşmazlıkla ilgili olarak açılacak bir davada avukat olarak hizmet edemez. (Huak madde 9/4)

Bir Kontrol Listesi hazırlama
Arabuluculuk zor bir süreçtir. Planlama ve hazırlık çok önemlidir. Arabulucu ve tarafların hazırlanmak için harcadıkları zaman süreci daha pürüzsüz hale getirir ve süreci hızlandırır. Yeterli bir hazırlık süreci, bir yandan arabulucunun rahatlamasına ve sürece uyumuna, enerji ve bağlılık geliştirmesine izin verir; öte yandan, tarafların bu güveni hissetmelerine yardımcı olacaktır. Ancak, aşırı hazırlanması zor arabulucu sürecine odaklanma ve ne olup bittiğini tam dikkatlerini için yapmak ve değişen koşullara adapte olabilir.

Arabulucu, seçildikten sonra, ilk toplantılarını yaparak tarafları bilgilendirir.
Bu süreç sadece arabulucunun değil, tarafların da hazırlanmasını gerektirir.

 • Görüşmelere taraf avukatı katılacak mı?
 • Gerektiğinde tarafı kim temsil edecek (örneğin tüzel kişiliklerde) ve bu kişi yetkilendirildi mi?
 • Katılımcılar makul bir sayı ve küçük bir grup mu?
 • Tarafların ve tüm katılımcıların bilgi, rol ve görevleri nelerdir?
 • Çatışma hangi aşamada?
 • Daha önce dava veya tahkim gibi başka araçlar kullanıldı mı?
 • Bu anlaşmazlığı çözme çabaları ne zamandan beri devam ediyor ve ne kadara mal oluyor?
 • Çatışmayı çözmenin önündeki olası engeller nelerdi?

Arabuluculuk sürecinin açıklanması
Gizlilik Politikasının açıklanması,
Arabuluculuk anlaşması hakkında arabulucunun rolünün taraflar tarafından kabul edildiğini bildirmek,
Tarafları arabuluculuk yapmaya teşvik etmek.

Toplantı yeri, toplantı zamanı, toplantı ne kadar sürecek?
Toplantı emrinin hazırlanması (ortak veya özel toplantılar),
Tarafların ihtiyaçları (diyabet, sakatlık, sağlık durumu, diğer özel ihtiyaçlar, vb.)

Arabuluculuk sözleşmesinin hazırlanması,
Sekreterya / yardımcı destek,
Arabuluculuk sözleşmesi taslağının hazırlanması,
Arabulucu tarafından alınan ve taraflar tarafından gönderilen anlaşmazlığa ilişkin diğer belgeler.

Her türlü çabaya rağmen davete icabet sağlanamazsa, durum bir raporla belirlenir. Başvuru sahibi ile veya sadece arabulucu tarafından imzalanır. Ancak, başvuru sahibinin de mektupta belirtilen günde gelmemesi ihtimali vardır. Bu durumda, yine, durum bir rapor ile belirlenmelidir. Davete yanıt olmadığı durumlarda, tutanaklar sistem üzerinden gönderilmeli ve dosya kapatılmalıdır. Arabulucunun raporu esastır ve tereddüt için yer yoktur.

Arabuluculuk Davetine Gelinmezse Tutulan Tutanak için tıklayınız.
Kategoriler
Arabulucu

Hangi Uyuşmazlıklar Dava Şartı Arabuluculuk ile Çözülür?

6325 sayılı hukuki uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu, Arabulucuyu mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip, arabuluculuk eğitim ve sınavını başaran Hukuk Fakültesi
Mezunu kişi şeklinde tanımlar.Bu bağlamda, arabuluculuk yasasına uygun olarak arabuluculuk faaliyetlerini yürütme yetkisine sahiptir. Antalya Barosu Siciline kayıtlı 50 den fazla Arabulucu Alanya Merkezde Aktif olarak çalışmaktadır. Arabulucu Avukat mesleki kıdem, temel arabuluculuk eğitimi ve Uzmanlık eğitimine uygun olarak anlaşmazlık türüne ilişkin yasal bir değerlendirme yaparak, Anlaşmazlık türünün hangi yasal alan (Ticari, Tüketici, İş) hukukuna ait olduğunu kendisi belirleyebilir.

Arabulucu, Arabuluculuk Kanunundaki nitelikleri gereği, arabuluculuk başvurusuna konu uyuşmazlığın dava şartı kapsamında olmadığına hükmederse tutanakta bu durumu gerekçeleriyle birlikte belirtir.

Arabulucu, dava şartı kapsamında olmadığı çok açık belli olan ve ilk bakışta anlaşılan uyuşmazlıklar hariç, arabuluculuk başvurusu uyuşmazlığının dava şartı kapsamında olduğuna karar verip arabuluculuk görüşmelerine devam edince, emek ve mesaisinin karşılığı olarak arabuluculuk ücreti tasarruf hasıl olacağı kanidir.

ADB.ADALET.GOV.TR

Kamuoyuna ve arabulucularımıza duyurulur.Kaynak:Arabuluculuk Daire Başkanlığı   26.02.2021 Tarihli Görüş Yazısı

Kategoriler
Arabulucu

Arabuluculuğun Temel İlkeleri

Arabulucu ilkeleri ve arabulucu çalışanının kabul edilebilirliğine ek olarak, arabuluculuk sürecinde tarafların rızasını almak için dürüstlük, güvenlik ve gizlilik önemlidir. Bununla birlikte, çatışmanın dinamikleri belirleyici bir faktördür.

Hazırlık

Sorumlu ve güvenilir arabuluculuk çabaları ciddi bir hazırlık süreci gerektirir.

Hazırlık, arabulucunun kişisel bilgisi ve yetenekleriyle sorunun, mali ve idari perspektiften değerlendirilmesidir.

Sonucu önceden belirleyemesek de, hazırlık daha fazladır önceki arabuluculuk girişimlerinin gözden geçirilmesi dâhil kapsamlı çatışma analizi ve paydaş temelinde farklı aşamalar için (ön müzakere, müzakere ve uygulama gibi) stratejilerin geliştirilmesini gerekli kılar.

Arabuluculuk süreci asla düz bir çizgiyi takip etmediğinden ve tüm unsurlar tam olarak kontrol edilmediğinden, stratejiler değişen koşullara uyarlanabilir.

Hazırlanmak, arabulucuyu arabuluculuk sürecine yönlendirmek ve çatışma tarafları ve diğer paydaşlar arasında izleme, müzakere kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olur, söz konusu taraflar ve paydaşlarla fikir birliğine varmak.

İyi hazırlanmış bir arabulucu beklentileri yönetebilir, anlık çözümlerden kaçınır, süreçteki fırsatlara ve zorluklara etkili bir şekilde cevap verebilir.

Arabulucu belirlerken için deneyim, beceri, bilgi ve kültürel olarak duyarlı, yetkin arabulucu seçin. Arabulucu objektif, tarafsız ve güvenilir, saygın ve dürüst olmalıdır. Arabulucu anlaşmazlığı içeriğine uygun bir kıdem seviyesine ve ağırlığına sahip olmalı, taraflar için kabul edilebilir olmalıdır.

Bazı anlaşmazlıklar ihtiyatlı bir şekilde ele alınmalıdır. Arabulucu, lojistik, idari ve güvenlik planı yapmalıdır.

Rıza (Onay)

Arabuluculuk, çatışma taraflarının onayının olmasını gerektirir.

Arabulucu Onay Anlaşması

Bu gönüllü bir süreçtir. Rızası olmadan tarafların iyi niyet temelinde müzakere etmek, ya da

Arabuluculuk sürecine bağlı kalması pek olası değildir.

Tarafların arabuluculuğa rıza gösterip göstermediği, çözüme ulaşma konusundaki ilgileri veya dış aktörlerin psikolojik düşünceleri veya faaliyetleri ile şekillenir.

Bazı durumlarda, taraflar çıkarları için arabuluculuğu dış müdahale olarak gördüklerinden bir tehdit gibi algılayıp reddedebilirler.

Kabul edilmeden önce belirli konuların tartışılması sınırlı olmak için kademeli olarak verilebilir.

Açıkça Rıza veya daha gayri resmi olarak belirsiz bir şekilde ifade edilen Rıza sürecine güven arttıkça, daha net hale gelebilir.

Arabulucuların Rolü

Çatışma taraflarıyla kurallar konusunda ortak bir anlayış oluşturmanız gerekir. Bu anlayış tarafların çabalarına ilişkin gayri resmi görevler veya resmi düzenlemelerdir.

Uygulanabilir bir arabuluculuk sürecine başlamak için neler gerekli?

Olası korkuları ve güvensizlikleri ortadan kaldırmak için nispeten daha mağdur sayılan kadın, işçi gibi grupları arabuluculuk kullanımını teşvik etmek dahil olmak üzere yerel ve topluluk tabanlı aktör çatışma taraflarına ve kuruluşlara erişim ilişkileri olan dış aktörlerle yakın ilişkiler kurmalıdırlar.

Arabuluculuk sürecini yönetirken tutarlı, şeffaf ve tarafsız, gizliliğe saygı duymalı.

Tarafsızlık

Tarafsızlık arabuluculuğun temel taşıdır. Arabuluculuk süreci çatışmayı çözmeyi amaçlamaktadır, Önyargılı olarak algılanırsa bu, herhangi bir anlamlı ilerlemeyi zayıflatabilir. Arabulucu tüm aktörler için adil bir şekilde hareket eden ve dengeli bir süreç yürüterek herhangi bir finansal beklenti içinde olmamalıdır.

Tarafsızlık, önyargı, arabulucu ile eşanlamlı değildir.

Arabulucu Avukat, evrensel ilkelerin ve değerlerin uygulanması bu ilkelerin ve değerlerin taraflara açıkça izah eder.

Tarafsızlık ile ilgili olarak, etkili bir iletişim stratejisidir.

Arabuluculuk faaliyetlerini yönlendiren yasa ve normlara paralel olarak şeffaf olmalılar.

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık, çatışma taraflarının ve paydaşların görüş ve ihtiyaçlarını ifade eder. Kapsayıcı bir süreç, çatışma bireyleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır. Müzakerelerin gizliliğini korumak esastır. Tarafların bilgisi ile çatışmayı çözmek için gerekli olan herhangi bir taraf veya aktörlerle iletişim kurmalılar.

Arabuluculuk girişiminin tutarlılığı, koordinasyonu ve tamamlayıcılığı:

arabuluculuk girişimlerinin tutarlılığı, koordinasyonu.

Tamamlayıcılık hem gerekli hem de elde edilmesi zor, tutarlılık, mutabık kalınmış veya koordineli yaklaşımlar.

Aktörlerin karşıt hedeflerle çalışmak ve birbirleriyle rekabet etmek gibi tehlikeyi de barındırır. Farklı karar verme organları, siyasi kültürler, hukuk ve normatif çerçeveler, kaynak seviyeleri, mali ve idari kurallar ve prosedürel tutarlılık, koordinasyon ve tamamlayıcılığı zorlaştıracaktır.

Kaliteli barış anlaşmaları

Bir arabuluculuk süreci boyunca, müzakerelerin niteliğine ilişkin usul anlaşmaları; yasalara, insan haklarına uygulanabilir olmalıdır.

Çatışma çözme sorunları için kolayca anlaşılabilir yöntemler içermeli. Anlaşmalar ayrıca önceliklere ilişkin ilkeleri de içermektedir, ilgili tarafların yükümlülükleri ve gerçekçi takvimler belirlenmelidir.

Kategoriler
Arabulucu

Mahkemeye Vermek Yerine; Arabulucu Seçmek

Arabulucular, iki veya daha fazla tarafın çatışmasını önlemek, yönetmek veya çözmek için onların rızası ile karşılıklı olarak kabul edilebilir uzlaşma geliştirmesine yardımcı olur. Arabuluculuğun en güzel yanı, çatışan tarafların ilişkilerini geliştirebilmeleri ve doğru ortamda işbirliği yapabilmeleridir. Arabuluculuk faaliyetlerinin sonuçları, bir çatışmayı gidermek veya yönetmek için belirli bir konuyu ele alarak sınırlı bir ölçüde tutulabilir veya kapsamlı bir barış anlaşmasında çok çeşitli konuları ele alabilir. Arabuluculuk, tarafların rızasının alındığı bir süreç ve kalıcı bir sonuç için gönüllü bir çabadır. Taraflarla olan ilişkinin doğası arabulucunun rolünü etkiler: arabulucular genellikle prosedürel tavsiyelerde bulunmak ve süreci yönetmek için eylem için önemli bir alana sahipken, esasa ilişkin teklifler sunabilir.

Arabuluculuk, özel bir diplomatik faaliyet kümesinden ziyade esnek ancak yapılandırılmış bir girişimdir. Arabuluculuk, çatışan tarafların bir süreç hazırlamak için diğer hissedarlar ile bağlandığı anda başlıyor – bu görüşmeler hakkında resmi olmayan “tartışmalar” içerebilir. Etkili bir arabuluculuk süreci, çatışmanın özgüllüğünü dikkate alır. Çatışmanın nedenlerini ve dinamiklerini, tarafların konumlarını, çıkarlarını ve tutarlılığını ve toplumun daha geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını ve bölgesel ve uluslararası ayarları dikkate alır. Arabuluculuk özel bir faaliyettir. Kişisel bir yaklaşımla, arabulucular çatışma tarafları için bir tampon oluşturur, sürece güven verir ve barışçıl bir çözümün erişilebilir olduğu inancını uyandırır.

İyi bir arabulucu dinleme ve diyalog yoluyla fikir alışverişi, sorunları çözerek işbirliği ruhu yaratır, müzakere tarafları güven ile anlaşmak için yeterli fikir, bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlar, ve toplumun farklı katmanlarından gelen ilgili paydaşlar dahil etmek için bu işlemi genişletir teşvik eder. Arabulucular yaklaşımlarında iyi bilgilendirilmiş, sabırlı, dengeli ve ihtiyatlı olduklarında, müzakere eden taraflara bir anlaşmaya varmada en iyi şekilde yardımcı olurlar. Etkili arabuluculuk destekleyici bir dış ortam gerektirir; Çoğu çatışmanın güçlü bir bölgesel ve uluslararası boyutu vardır.

Diğer arabulucuların eylemleri, bir çözümün güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Arabulucu, dış baskılara dayanabilmeli ve gerçek dışı zaman kısıtlamalarından kaçınmalı ve ortakların arabuluculuk çabalarına olan desteğini genişletmelidir. Bazı durumlarda, arabulucunun diğer aktörlerin öne sürdüğü teşviklerden veya engellerden yararlanma yeteneği, tarafların barış sürecine olan bağlılığını teşvik etmede yardımcı olabilir. Arabuluculuk süreci, farklı gruplar içinde ve arasındaki güç dengesi ve şahsi tahminler üzerinde bir etkiye sahiptir. Arabulucu, toplum destek aktörleri olarak, geçici bir süre için veya faaliyetten çekilme seçeneği sunmalı. Bu seçenek, tarafların müzakereleri kötü niyetle yürüttükleri, sonuçta ortaya çıkan sonucun yasal yükümlülüklere aykırı olduğu veya diğer aktörlerin süreci bozduğu ve arabulucunun eylem aralığını sınırladığı değerlendirildiğinde uygun olabilir. Bununla birlikte, bu, çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmek için alternatif yollar ararken, tarafları durgun bir süreçte masada tutmanın değerine karşı çekilme risklerini dikkate almayı gerektiren hassas bir karardır. Etkili arabuluculuk potansiyeline işaret eden bazı göstergeler var. Birincisi ve en önemlisi, büyük çatışma tarafları anlaşmayı müzakere etme çabalarına açık olmalı; ikincisi, güvenilir ve desteklenen bir arabulucu seçilmeli ve üçüncüsü, süreci desteklemek için bölgesel düzeyde genel bir anlaşma olmalıdır. Etkili bir arabuluculuk süreci bozulduğunda, çatışmayı caydırmak veya insanların mağduriyetini hafifletmek için başka çabalar da gerekebilir. Bununla birlikte, gelecekteki olası arabuluculuk ücreti belirlemek ve değerlendirmek için kalıcı bir bağlantı olmalıdır.

Kategoriler
Arabulucu

Uyuşmazlıkları Alternatif Yolla Çözmenin Yaygınlaştırılması

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, çağdaş hukuk sistemlerinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu yöntemle çatışma; kısa sürede, daha az masrafla ve tarafların daha yüksek memnuniyeti ile çözülebilir. Her ülkenin kültürüne, deneyimine ve hukuk sistemine göre farklılık göstermesine rağmen, gelişmiş hukuk sistemlerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile uyuşmazlıkların çözüm oranı %98’e ulaşmaktadır. Bu uygulama ile mahkemelerdeki davaların sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır.
Bu nedenle, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, her üç kişiden birinin mahkemede olduğu ülkemiz için yargı sisteminin yükünü azaltmak için önemli bir araçtır.
Son yıllarda, Türk yargı sistemi açısından alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanması konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak reform çabalarının başarısı; kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve anlayışına muhtaçtır.
Modern demokrasinin tanımına uygun olarak genel sosyal konsensüs ve birliğe dayanan sistemlerin daha iyi çalışacağı ve istenen sonuçları daha kolay elde edeceği yaygın olarak kabul edilen bir gerçektir.

Geleneksel kararların bir sonucu olarak, bir taraf kazanır, diğeri kaybeder veya bazen her iki taraf da kaybeder. Bununla birlikte, fikir birliğine dayanan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde, “kazan-kazan” ilkesi genellikle geçerlidir. Bu yöntemlerle anlaşmazlıklar daha az maliyetle ve daha kısa sürede çözülür.
Bu yöntemler arasında “uzlaşma”, “tahkim mahkemesi”, “arabuluculuk”, “tahkim” ve “sulh” bulunmaktadır. Tüketici uyuşmazlıklarında “tahkim Komitesi” ve vergi uyuşmazlıklarında “uzlaşma” kurumu uzun yıllardır kullanılmaktadır. Arabuluculuk, uzlaşma ve tahkim ile ilgili bazı yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiş olsa da, bu sistemler henüz istenen ölçüde uygulanmamıştır.
İşte bu nedenlerden dolayı Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar için ortak bir sempozyum düzenledi. Bu programda, yüksek yargı üyeleri, hakim ve Savcılar, Adalet Bakanlığı bürokratları, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri birlikte alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirebilmek için, mevcut sorunlara çözüm aramaya geldi.

Genel olarak; arabuluculuğun yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için; arabuluculuk müzakerelerine mazeret göstermeden katılmayan tarafa yasal masraflar empoze etmek,
Adliyede kurulacak arabuluculuk merkezlerinin etkin hale getirilmesi,

Ticari davalarda; belirli bir miktara kadar uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve tahkime başvurma yükümlülüğü,
Arabulucuların sadece hukuk mezunu olması gerekliliğinin yeniden incelenmesi,
Ticaret ve sanayi odaları ve arabuluculuk ve tahkim konularında ilgili aktörler olan avukatlar önünde yoğun bilgilendirici çalışmalar yapmak ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini isteğe bağlı kurslar olarak öğretmek için hukuk fakülteleri ile işbirliği yapmak,
Mahkeme tarafından tahkim kararlarına bir onay notu verirken orantılı ücret yerine sabit bir ücret almak,
Tahkim kararlarına karşı adli makamlara yapılan başvurular için uzmanlık sağlamak.

Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda; kamulaştırma Kanununda “uzlaşma” kurumunu daha işlevsel hale getirmek,

İdarenin mevcut Yönetmelik aksine; değerlendirme Komisyonu tarafından gayrimenkulün değerinin belirlenmesi, verilen ekspertiz raporu, resmi taahhütlü bir mektup sahibine bildirmek ile birlikte kullanılan Tüm bilgi ve belgeler ve sahibi veya yetkili temsilcisinin 15 gün içinde bu mektubun tebliğ tarihinden itibaren yapılacak olan toplantı günü, teklif ya da hediye teklifi kabul etmek. gerekli hazırlığı yapın,
Yasanın 10. maddesinin 5. fıkrasında ” tarafları bir anlaşmaya davet ediyor.”açıklama yerine” tarafları barışa veya arabuluculuğa davet ediyor.”ifadesine yer vermek,

Bireysel işçi işveren anlaşmazlıkları ve yeniden istihdam davalarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi,
Üst düzey yöneticiler, her türlü iş anlaşmazlığına ilişkin tahkim anlaşmaları yapabilir,

Sosyal güvenlik anlaşmazlıklarında, SGK sigorta kayıtlarını sigortalıların ve işverenlerin kontrol ve onayına sunar, eğer bu Bilgi belirli bir süre içinde itiraz edilmezse, bu Bilgi sonuçlandırılır ve anlaşmazlıklarda karar bu verilere dayanarak alınır,

Küçük alacakların (2.500 TL dahil olmak üzere 2.500 TL’ye kadar) tahsilatı için gönderilen ödeme emrine karşı derhal itiraz edilmesi halinde arabuluculuğa başvurunun zorunlu hale getirilmesi, anlaşmaya varılması durumunda takip ücreti iade edilir ve tahsilat ücreti tahsil edilmez, arabulucunun ilk saatlik ücreti Hazine’den ödenir.,

Ceza Hukukunda; 5237 sayılı tck’da ön ödemeye tabi suçların kapsamının genişletilmesi,
Bir kamu davasının dosyalanmasının ertelenmesine ilişkin Yönetmeliğin kapsamının genişletilmesi,
Arabuluculuk kapsamını genişleterek, uzlaşma sadece adli para cezası gerektiren eylemler ve üst sınırı 5 yıla kadar hapis cezası olan suçlar için yapılır

Aile Hukukunda, dava açıldıktan sonra hakim, tarafları adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerine yönlendirir ve bir “arabuluculuk bilgilendirme toplantısı” düzenler”,
Velayet, çocukla kişisel ilişki kurmak ve arabuluculuk yoluyla çözülen anlaşmazlıklar kapsamında nafaka anlaşmazlıklarını dahil etmek,
Aile arabuluculuğu” konusunda uzman arabulucular yetiştirmek”,

Tüketici Hukukunda 3300 Türk lirasının üzerindeki uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi,

İç vergiler ve kamu personeli ile ilgili anlaşmazlıklarda arabuluculuk faaliyetleri hakimler tarafından gerçekleştirilir,

İmar, kamulaştırma ve kamu taşınmaz mal ile ilgili anlaşmazlıklar, uzlaşma daha etkili kamulaştırma işlemi sırasında uzlaşma görüşmelerinde taraflar dışında bir uzman katılımı ile yapılabilir, ve uzlaşma ve ombudsman kurumunun önerileri kamu taşınmaz malların işgali kaynaklanan anlaşmazlıklar etkili olabilir,

yargitay.gov.tr

Yüksek Kurul tarafından uygulanan idari yaptırımlardan kaynaklanan anlaşmazlıklar durumunda, idare tarafından bir ihlal tespit edilirse, ihlale tabi olan eylemin düzeltilmesine ve idari yaptırım kararı kesinleşmeden önce uzlaşma sürecinin başlatılmasına izin veren bir düzenleme yapılır,
Deneme aşamasında “uzlaşma” Kurumu ve “etkili pişmanlık” uygulamaları dahil, Tam çare durumlarda alternatif çözümler uygulamak uygun olacaktır,
Halka saygıyla sunulur.

Kategoriler
Arabulucu

Arabuluculuk Yasası ve Anlaşmazlıklar

Günümüzün zor şartlarında, insanlar birbirleriyle anlaşmazlığa girdiğinde, sinirlendiğinde veya ortak bir çözüm bulamadığında, Arabulucu anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine her zaman hazırdır.
Arabuluculuk Yasası” 2012 yılından beri uygulanmaktadır, arabuluculuk alanındaki ilişkileri düzenler, yürütme usul ve esasları ile arabulucunun statüsünü tanımlar.
Arabuluculuk modern bir gerekliliktir.
Hukuk uyuşmazlıklarında Alanya Arabulucu Avukatlar olarak cesaret, azim ve enerjimizle insanlara hizmet için yardım etmemiz ve uzlaşma kültürüne katkımız hepimize gurur veriyor.
Arabuluculuk, çalışma, aile ve diğer hukuki ilişkilerle ilgili uyuşmazlıklarda kullanılabilir. Vatandaşlar ve tüzel kişiler aktif olarak arabuluculuk istediğinde, yargı üzerindeki yük önemli ölçüde azaltılabilir ve böylece daha büyük davaların çözüm kalitesi iyileştirilebilir.

Kategoriler
Arabulucu

Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 2021

adalet.tr
 • İki kişiyi ilgilendiren, işçi-işveren veya aile arabuluculuk ücreti saati 340 TL,
  • En fazla 5 kişi taraf olursa saati 360 TL,
  • En fazla 10 kişi taraf ise saati 380 TL,
  • 11 ve daha fazla kişi oturumlarının saati 400 TL.
 • İki kişinin taraf olduğu Ticari Anlaşmazlıklarda saati 660 TL,
  • En fazla 5 kişi taraf olunca saati 680 TL,
  • En fazla 10 kişi taraf ise saati 700 TL,
  • 11 ve daha fazla kişilik oturumların saati 720 TL,
 • Para Davalarında Arabuluculuk ücreti;
  • 50 milyon TL’ye kadar yüzde 6 olarak belirlenmiştir.

Tarifeye göre, anlaşmazlığın çözümü harcanan iş ve mesai karşılığında taraflarca arabuluculuk ücreti ödenir. Bunun dışında hazırlanan belgeler ve diğer işlemler herhangi bir ek ücret gerekmez.

Arabuluculuk Ücreti Bakanlıkça Belirnir